อาวุธยุทโธปกรณ์ของศัตรู

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายการอาวุธที่กองเรือทะเลลึกใช้งานได้
(อ้างอิงจากฝั่งวิกิภาษาอังกฤษ)

ID แรงค์ ชื่อภาษาญี่ปุ่น ชื่อภาษาอังกฤษ Stats ระยะการยิง เรือที่ใส่อุปกรณ์นี้
501 ปืนหลักขนาดเล็ก 5inch単装砲 5inch Single Cannon ค่าปืนใหญ่+1 ใกล้ เรือพิฆาต อิคลาส
เรือขนส่ง วะคลาส
502 ปืนหลักขนาดเล็ก 5inch連装砲 5inch Dual Cannon ค่าปืนใหญ่+2 ใกล้ เรือพิฆาต อิคลาส
เรือพิฆาต โระคลาส
เรือพิฆาต ฮะคลาส
เรือพิฆาต นิคลาส
องค์หญิงเรือพิฆาต
503 ☆☆☆ ปืนลำกล้องมุมสูง 3inch単装高角砲 3inch Single High-angle Mount ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ใกล้ เรือขนส่ง วะคลาส
เรือดำน้ำ โสะคลาส
504 ปืนหลักขนาดกลาง 5inch単装高射砲 5inch Single AA Cannon ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ปานกลาง เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส
เรือขนส่ง วะคลาส
องค์หญิงแดนเหนือ
505 ปืนหลักขนาดกลาง 8inch三連装砲 8inch Triple Cannon ค่าปืนใหญ่+8
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ปานกลาง เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก เนะคลาส
ปราการลอยน้ำ
อสูรแดนใต้
ปราการคุ้มกัน
องค์หญิงมิดเวย์
506 ปืนหลักขนาดกลาง 6inch連装速射砲 6inch Twin Rapid-fire Cannon ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ปานกลาง เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือขนส่ง วะคลาส
อสูรเรือลาดตระเวนเบา
507 ปืนหลักขนาดใหญ่ 14inch連装砲 14inch Twin Cannon ค่าปืนใหญ่+10
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ไกล
508 ☆☆ ปืนหลักขนาดใหญ่ 16inch連装砲 16inch Twin Cannon ค่าปืนใหญ่+15
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ไกล เรือประจัญบาน ทะคลาส
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
อสูรน้ำที่ทอดสมอ
509 ☆☆☆ ปืนหลักขนาดใหญ่ 16inch三連装砲 16inch Triple Cannon ค่าปืนใหญ่+20
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ไกล เรือประจัญบาน รุคลาส
เรือประจัญบาน ทะคลาส
เรือประจัญบาน เระคลาส|
อสูรแดนใต้
อสูรการศึกแดนใต้
องค์หญิงการศึกแดนใต้
องค์หญิงเรือประจัญบาน
510 ปืนลำกล้องมุมสูง 5inch単装高射砲 5inch Single High-angle Mount (Secondary Cannon) ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ใกล้
511 ปืนรอง 6inch単装砲 6inch Single Cannon ค่าปืนใหญ่+1 ปานกลาง
512 ☆☆ ปืนรอง 12.5inch連装副砲 12.5inch Twin Secondary Cannon ค่าปืนใหญ่+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ปานกลาง

เรือประจัญบาน รุคลาส
เรือประจัญบาน ทะคลาส
เรือประจัญบาน เระคลาส
องค์หญิงเรือประจัญบาน

513 ตอร์ปิโด 21inch魚雷前期型 21inch Torpedo Mk.I ค่าตอร์ปิโด+2 ใกล้ เรือพิฆาต ฮะคลาส
เรือพิฆาต นิคลาส
เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือดำน้ำ คะคลาส
514 ตอร์ปิโด 21inch魚雷後期型 21inch Torpedo Mk.II ค่าตอร์ปิโด+5 ใกล้ เรือพิฆาต อิคลาส
เรือพิฆาต โระคลาส
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส
เรือดำน้ำ โยะคลาส
515 ☆☆ ตอร์ปิโด 高速深海魚雷/
22inch魚雷後期型
High-speed Abyssal Torpedo/
22inch Torpedo Late Model
ค่าตอร์ปิโด+10 ใกล้ เรือพิฆาต โระคลาส
เรือพิฆาต ฮะคลาส
เรือพิฆาต นิคลาส
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือดำน้ำ โยะคลาส
เรือดำน้ำ คะคลาส
เรือดำน้ำ โสะคลาส
เรือประจัญบาน เระคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก เนะคลาส
องค์หญิงเรือพิฆาต
516 เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 深海棲艦攻 Abyssal Torpedo Bomber Mk.I ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าตอร์ปิโด+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
517 ☆☆ เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 深海棲艦攻 Mark.II Abyssal Torpedo Bomber Mk.II ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าตอร์ปิโด+6
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
ปราการลอยน้ำ
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
ปราการคุ้มกัน
องค์หญิงสนามบิน
องค์หญิงท่าเรือ
องค์หญิงแดนเหนือ

518 ☆☆☆ เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 深海棲艦攻 Mark.III Abyssal Torpedo Bomber Mk.III ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7
ค่าตอร์ปิโด+11
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรเกาะร้าง
519 เครื่องบินขับไล่ 深海棲艦戦 Abyssal Fighter Mk.I ค่าต่อสู้อากาศยาน+2 เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
520 เครื่องบินขับไล่ 深海棲艦戦 Mark.II Abyssal Fighter Mk.II ค่าต่อสู้อากาศยาน+5

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
ปราการลอยน้ำ
อสูรที่ทอดสมอ
องค์หญิงที่ทอดสมอ
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
อสูรแดนใต้
อสูรการศึกแดนใต้
องค์หญิงการศึกแดนใต้
ปราการคุ้มกัน
องค์หญิงสนามบิน
องค์หญิงท่าเรือ

521 ☆☆ เครื่องบินขับไล่ 深海棲艦戦 Mark.III Abyssal Fighter Mk.III ค่าต่อสู้อากาศยาน+9 เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรเกาะร้าง
องค์หญิงแดนเหนือ
522 ☆☆☆☆ เครื่องบินขับไล่ 飛び魚艦戦 Flying-fish Abyssal Fighter ค่าต่อสู้อากาศยาน+13
523 เครื่องบินทิ้งระเบิด 深海棲艦爆 Abyssal Dive Bomber Mk.I ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าทิ้งระเบิด+3
เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
524 ☆☆ เครื่องบินทิ้งระเบิด 深海棲艦爆 Mark.II Abyssal Dive Bomber Mk.II ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าทิ้งระเบิด+6

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรที่ทอดสมอ
องค์หญิงที่ทอดสมอ
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ
อสูรการศึกแดนใต้
ปราการคุ้มกัน
องค์หญิงสนามบิน
องค์หญิงท่าเรือ
อสูรเกาะร้าง

525 เครื่องบินทะเล 深海棲艦偵察機 Abyssal Recon Plane ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
ค่าทิ้งระเบิด+1
เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือประจัญบาน รุคลาส
เรือประจัญบาน ทะคลาส
อสูรเรือลาดตระเวนเบา
อสูรน้ำเรือประจัญบาน
526 ☆☆ เครื่องบินทะเล 飛び魚偵察機 Flying-fish Abyssal Recon Plane ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
ค่าทิ้งระเบิด+4
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส
เรือประจัญบาน รุคลาส
527 ☆☆ เรดาร์ 対空レーダー Mark.I Air Radar Mk.I ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
528 ☆☆ เรดาร์ 水上レーダー Mark.I Surface Radar Mk.I ค่าความแม่นยำ+10
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
เรือประจัญบาน รุคลาส
เรือประจัญบาน ทะคลาส
529 ☆☆☆ เรดาร์ 水上レーダー Mark.II Surface Radar Mk.II ค่าความแม่นยำ+15
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
เรือประจัญบาน รุคลาส
เรือประจัญบาน ทะคลาส
องค์หญิงเรือประจัญบาน
อสูรเรือลาดตระเวนเบา
อสูรน้ำเรือประจัญบาน
530 ☆☆☆ เรดาร์ 対空レーダー Mark.II Air Radar Mk.II ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าความแม่นยำ+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
531 ☆☆☆☆ เรดาร์ 深海水上レーダー Abyssal Surface Radar ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+24
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+16
ค่าหลบหลีก+3
เรือพิฆาต อิคลาส
532 ☆☆☆☆☆ เรดาร์ 深海対空レーダー Abyssal Air Radar ค่าต่อสู้อากาศยาน+18
ค่าความแม่นยำ+16
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+12
ค่าหลบหลีก+2
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน
องค์หญิงมิดเวย์
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน
533 เครื่องยนต์/หม้อน้ำ 改良型深海タービン Improved Abyssal Turbine ค่าหลบหลีก+10
534 ☆☆ เครื่องยนต์/หม้อน้ำ 強化型深海缶 Enhanced Abyssal Engine ค่าหลบหลีก+15
535 กระสุนเขียว (ประเภทต่อสู้อากาศยาน) 対空散弾 Abyssal Anti-air Dispersal Shell ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
536 ☆☆ กระสุนแดง (ประเภทเจาะเกราะ) 劣化徹甲弾 Deteriorate AP Shell ค่าปืนใหญ่+15
ค่าความแม่นยำ+5
อสูรที่ทอดสมอ
องค์หญิงที่ทอดสมอ
อสูรน้ำที่ทอดสมอ
องค์หญิงท่าเรือ
537 ปืนต่อสู้อากาศยาน 12.7mm機銃 12.7mm Abyssal Machine Gun ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
538 ปืนต่อสู้อากาศยาน 20mm機銃 20mm Abyssal Machine Gun ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
539 ☆☆ ปืนต่อสู้อากาศยาน 40mm二連装機関砲 40mm Abyssal Twin Autocannon Mount ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
540 ☆☆☆ ปืนต่อสู้อากาศยาน 40mm四連装機関砲 40mm Abyssal Quadruple Autocannon Mount ค่าต่อสู้อากาศยาน+12
541 ☆☆☆ ตอร์ปิโด 深海烏賊魚雷 Cuttlefish Abyssal Torpedo ค่าความแม่นยำ+5
ค่าตอร์ปิโด+18
เรือประจัญบาน เระคลาส
542 ☆☆☆ ระเบิดน้ำลึก 深海爆雷投射機 Abyssal Depth Charge ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7 เรือพิฆาต อิคลาส
เรือพิฆาต โระคลาส
เรือพิฆาต ฮะคลาส
เรือพิฆาต นิคลาส
เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส
543 ☆☆☆ โซนาร์ 深海ソナー Abyssal Sonar ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+9 เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส
544 ☆☆☆☆ ระเบิดน้ำลึก 深海爆雷投射機 Mk.II Abyssal Depth Charge Mk.II ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+13
545 ☆☆☆☆ โซนาร์ 深海ソナー Mk.II Abyssal Sonar Mk.II ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+16 เรือพิฆาต อิคลาส
เรือพิฆาต โระคลาส
เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส
546 ☆☆☆☆ เครื่องบินทิ้งระเบิด 飛び魚艦爆 Flying-fish Abyssal Dive Bomber ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7
ค่าทิ้งระเบิด+10
เรือประจัญบาน เระคลาส
547 ☆☆☆ เครื่องบินขับไล่ 深海猫艦戦 Abyssal Hellcat Fighter ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าความแม่นยำ+1
องค์หญิงแดนเหนือ
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน
องค์หญิงมิดเวย์
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำท่าเรือ
548 ☆☆☆ เครื่องบินทิ้งระเบิด 深海地獄艦爆 Abyssal Hell Diver ค่าทิ้งระเบิด+11
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
องค์หญิงแดนเหนือ
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน
องค์หญิงมิดเวย์
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำท่าเรือ
อสูรน้ำที่ทอดสมอ
549 ☆☆☆ เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 深海復讐艦攻 Abyssal Avenger Torpedo Bomber ค่าตอร์ปิโด+13
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
องค์หญิงแดนเหนือ
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน
องค์หญิงมิดเวย์
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน
องค์หญิงท่าเรือ
550 ☆☆☆ ปืนลำกล้องมุมสูง 5inch連装両用莢砲 5inch Twin Dual Purpose Cannon ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าความแม่นยำ+3
ปานกลาง เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส
551 ☆☆☆☆ ปืนหลักขนาดใหญ่ 20inch連装砲 20inch Twin Cannon ค่าปืนใหญ่+27
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+3
ไกล อสูรน้ำเรือประจัญบาน
อสูรน้ำท่าเรือ
อสูรน้ำที่ทอดสมอ
552 ☆☆ ปืนหลักขนาดใหญ่ 15inch要塞砲 15inch Fortress Gun ค่าเกราะ+3
ค่าปืนใหญ่+13
ค่าความแม่นยำ+4
ไกล องค์หญิงท่าเรือ