เรือที่ดรอป

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

หมายเหตุ: สำหรับเรือแรร์นั้น ขอแนะนำให้ลองดูจากตารางเรือแรร์ที่ดรอปก่อน(แล้วเทียบกับแผนที่เอาว่าเป็นโหนดไหน)

หมายเหตุ 2: บางช่วงเวลานั้น จะมีการปล่อยดรอปเรือแรร์บางลำในบางด่านนอกเหนือจากที่ดรอปปกติ โดยสามารถเช็คได้ในหน้าเรือที่ดรอปในช่วงระยะเวลาพิเศษ

หมายเหตุ 3: ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมาจากการรีพอร์ตในหมู่ผู้เล่นด้วยกันเอง ดังนั้นจึงอาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดกันได้

World 1 「鎮守府海域」

1-1 「鎮守府正面海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ
อาเคโบโนะ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ
ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
จินซือ นากะ
B ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ
อาเคโบโนะ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
จินซือ นากะ
C
บอส
ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ
สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว

ทัตสึตะ คุมะ
ทามะ คิโสะ
เซนได จินซือ นากะ

1-2 「南西諸島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ฟุมิสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
โอโบโระ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ
สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
B
บอส
ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ
อาเคโบโนะ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ อาบุคุมะ
เซนได จินซือ นากะ ยูบาริ
D ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ ซัทสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ
อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
อุชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ

1-3 「製油所地帯沿岸」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ
อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ทามะ คิโสะ ยูระ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ
เซนได จินซือ นากะ
อาโอบะ จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช จุนโย
E ฮัทสึยูกิ ชิรายูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ อุชิโอะ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ สุซุคาเซะ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ
F ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ อุชิโอะ
อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ
G
บอส
ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ ซาซานามิ
อุชิโอะ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ซัทสึกิชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ
ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราเระ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ ยูบาริ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ คินุกาสะ จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช

1-4 「南西諸島防衛線」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ
วาคาบะ ชิราสึยุ ชิกุเระ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คาเงโ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
B ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
E ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
อิโซนามิ อายานามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ ยูดาจิ
ซามิดาเระ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
F
บอส
ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ ยูดาจิ
มุราซาเมะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ มากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ คุมะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
ริวโจ โชโฮ
โซริว
I ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ ยูบาริ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ โชโฮ
J ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ
มุราคุโมะ คิซารากิ คิคุสึกิ นางาสึกิ
มิคาสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
ฮัทสึชิโมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ชิราสึยุ มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ
อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ มากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ คิโสะ นาการะ นาโทริ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช

1-5 【Extra Operation】 「鎮守府近海」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ยูระ นากะ จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
B ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ทามะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช
C ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช อิ-19
อิ-168
อิ-58
D ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ
ชิคินามิ คิซารากิ ซัทสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ
ซาซานามิ อุชิโอะ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
วาคาบะ ชิกุเระ ซามิดาเระ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ คิโสะ
นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ โซริว โฮโช
ริวโจ โชโฮ
อิ-19
อิ-168
อิ-58
F ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ อิคาซึจิ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทามะ คิโสะ
นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช อิ-168
อิ-58
G ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
ชิคินามิ ซัทสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
นากะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช อิ-168
อิ-58
I
บอส
ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ
อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
คินุกาสะ
จิโยดะ โฮโช
ฮิโย จุนโย
อิ-19
อิ-168
อิ-58
อิ-8

1-6 【Extra Operation】 「鎮守府近海航路」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
B มิยูกิ ฮัทสึยูกิ ชิรายูกิ อินาซึมะ อิคาซึจิ ยูดาจิ ชิกุเระ อาราชิโอะ โอโบโระ คาสุมิ อาราเระ อุระคาเซะ ฮามะคาเซะ อาซากุโมะ มุราคุโมะ ฮิบิกิ ซาซานามิ มิจิชิโอะ อุชิโอะ อาเคโบโนะ โอชิโอะ ซัทสึกิ เนโนฮิ คิซารากิ นางาสึกิ อิโซนามิ มิคาสึกิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ฟุมิสึกิ ทัตสึตะ ยูระ นาการะ อิสุซุ ยูบาริ เทนริว นาโทริ คิตาคามิ โอโยโดะ?? โทเนะ อาโอบะ จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โฮโช
C มุราซาเมะ ชิกุเระ โมจิสึกิ ฮิบิกิ มิจิชิโอะ ชิรานุอิ วาคาบะ อาราเระ โอโบโระ อาราชิโอะ
D มุราคุโมะ
E มิคาสึกิ คุโรชิโอะ ซัทสึกิ อาราชิโอะ วาคาบะ ซามิดาเระ อาราเระ คาสุมิ โอชิโอะ ชิรานุอิ ฮิบิกิ อินาซึมะ ฮัทสึชิโมะ มุราซาเมะ มิจิชิโอะ คิคุสึกิ ยูดาจิ ชิกุเระ อุชิโอะ อาเคโบโนะ ทัตสึตะ
F อาราชิโอะ คุโรชิโอะ ฮิบิกิ ชิกุเระ มุราซาเมะ ซาซานามิ ทัตสึตะ
I ซามิดาเระ
J อิคาซึจิ ชิกุเระ ยูดาจิ มุราซาเมะ ซามิดาเระ คุโรชิโอะ ฮิบิกิ อาราชิโอะ ซาซานามิ อาเคโบโนะ อุชิโอะ ฮัทสึยูกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ เทนริว ทัตสึตะ นาการะ นาโทริ ยูระ ยูบาริ โทเนะ ฮิโย จุนโย โฮโช
K ซัทสึกิ วาคาบะ คาสุมิ โอชิโอะ ชิรานุอิ ฮิบิกิ อินาซึมะ ฮัทสึชิโมะ มุราซาเมะ ชิกุเระ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ เทนริว ทัตสึตะ นาการะ ยูระ จิโยดะ
L คุโรชิโอะ อาราชิโอะ

World 2 「南西諸島海域」

2-1 「カムラン半島」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ
ยูดาจิ ซามิดาเระ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ ฮัทสึชิโมะ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ มิจิชิโอะ อาราเระ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
อาคากิ ฟุโซ ยามาชิโระ
E
บอส
ฟุบุกิ ชิรายูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
อาคัทสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิราสึยุ
ยูดาจิ สุซุคาเซะ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
คองโก ฮิเอย์
ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ ซัทสึกิ นางาสึกิ
ฮิบิกิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ
ชิกุเระ ยูดาจิ ซามิดาเระ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คุมะ ทามะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
ฮารุนะ คิริชิมะ ยามาชิโระ

2-2 「バシー島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ
ซัทสึกิ คิคุสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ
ยูดาจิ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ
นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ วาคาบะ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
มากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F
บอส
ยาโยอิ ฮามะคาเซะ คิตาคามิ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
คากะ โซริว อิเสะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
G ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุราคุโมะ อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ
คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
ฟุโซ ยามาชิโระ

2-3 「東部オリョール海」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
B ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ วาคาบะ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
ฟุมิสึกิ
เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
ฟุโซ ยามาชิโระ อิเสะ
C ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
อิเสะ ฟุโซ ยามาชิโระ
F ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ
ฮัทสึชิโมะ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
อาบุคุมะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
อิเสะ คองโก ฮิเอย์
ฟุโซ ยามาชิโระ
G
บอส
ฟุบุกิ ชิคินามิ สุซุคาเซะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ มากิกุโมะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
อาคากิ คากะ
โซริว ฮิริว
อิ-168 อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ มุทสึกิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ วาคาบะ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ มุราซาเมะ ยูดาจิ
สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
คาสุมิ อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
K ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
วาคาบะ เนโนฮิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ อินาซึมะ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ สุซุคาเซะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
คากะ อิเสะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

2-4 「沖ノ島海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ อินาซึมะ เนโนฮิ วาคาบะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ ทัตสึตะ อิสุซุ นาโทริ เซนได จินซือ คาโกะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ เนโนฮิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ คิโสะ อิสุซุ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค โทเนะ จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฮิเอย์ ฟุโซ ยามาชิโระ
G ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ มิยูกิ มุราคุโมะ ชิคินามิ คุโรชิโอะ โอย ทัตสึตะ เซนได จินซือ โมกามิ คาโกะ อาชิงาระ ฮากุโระ มายะ โจไค โทเนะ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ ฟุโซ
H ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ มิยูกิ อิโซนามิ อายานามิ อุชิโอะ อาซาชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ อุระนามิ
โอย คิตาคามิ ทามะ คิโสะ จินซือ คินุ โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ อาราเระ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทามะ คิโสะ เซนได จินซือ นากะ ทาคาโอะ โทเนะ จิคุมะ จิโยดะ ริวโจ จุนโย อิเสะ ฮิวงะ ฟุโซ
J
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ คาเงโร คุโรชิโอะ ยาโยอิ ฮามะคาเซะ อุระคาเซะ ยามากุโมะ อุระนามิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ เซนได โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ ฮิริว ริวโจ ฮิโย โชโฮ อาคากิ คากะ โซริว อิ-168 ไทเก นางาโตะ มุทสึ อิเสะ
ฮิวงะ คองโก ฮิเอย์
ฮารุนะ คิริชิมะ ฟุโซ
ยามาชิโระ
L ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ มุราคุโมะ อายานามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ คาเงโร คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
N ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
อิโซนามิ อายานามิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาเงโร
โอย คิตาคามิ เทนริว ทามะ อิสุซุ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
O ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ อายานามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราเระ คาเงโร คุโรชิโอะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ ยูระ เซนได จินซือ นากะ คาโกะ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ อาตาโกะ โจไค มายะ โทเนะ จิคุมะ โมกามิ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฟุโซ ยามาชิโระ
P ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ อุระนามิ โอย คิตาคามิ ทัตสึตะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได นากะ โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

2-5 【Extra Operation】 「沖ノ島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ อายานามิ
ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ อาเคโบโนะ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
อาชิงาระ ฮากุโระ มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ
B ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ อุชิโอะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
สุซุคาเซะ ซามิดาเระ ซาซานามิ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ฟุโซ
D ชิรายูกิ อิโซนามิ อายานามิ มุทสึกิ
ซัทสึกิ อาเคโบโนะ อุชิโอะ สุซุคาเซะ
ซามิดาเระ อาซาชิโอะ ฮามะคาเซะ
โอย เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
E ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ
ซัทสึกิ อาเคโบโนะ อุชิโอะ สุซุคาเซะ
ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ ฮามะคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ อาเคโบโนะ
อุชิโอะ สุซุคาเซะ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ
โอชิโอะ ฮามะคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
J ฮัทสึยูกิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซัทสึกิ โอชิโอะ ฮามะคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
อาบุคุมะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ คุมาโนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ไทเก อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
L
บอส
ยูกิคาเซะ ฟุบุกิ ยูกุโมะ มากิกุโมะ
ยาโยอิ อุซึกิ ฮามะคาเซะ อุระคาเซะ
คาวาคาเซะ
คิตาคามิ ทัตสึตะ คุมะ
นาการะ อิสุซุ
เซนได คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ นาจิ ทาคาโอะ อาตาโกะ
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ ซุยโฮ โฮโช
โซริว ฮิริว อิ-19 อิ-168 อิ-58 ไทเก อาคาชิ[1] อิเสะ ฮิวงะ ฟุโซ

World 3 「北方海域」

3-1 「モーレイ海哨戒」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ ฟุมิสึกิ
ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ อิสุซุ นาโทริ
ยูระ เซนได จินซือ นากะ
อาบุคุมะ
โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ
อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ
มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิริว ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
คากะ โซริว อิเสะ ฮิวงะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ คิซารากิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ มุราซาเมะ ยูดาจิ
ซามิดาเระ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ คุมะ ทามะ
คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ
ยูระ เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
อาคากิ คากะ อิเสะ คองโก ฮารุนะ
ฟุโซ ยามาชิโระ ฮิเอย์
D ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ อาเคโบโนะ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได
จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ
อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ
มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
E
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ ชิคินามิ
อาซาชิโอะ โอชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ
คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ คินุ โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิริว ริวโจ ฮิโย จุนโย
โชโฮ
อาคากิ คากะ โซริว อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
F ฟุบุกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ
อายานามิ ชิคินามิ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ
โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ 
เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได
จินซือ
โมกามิ คาโกะ เมียวโค นาจิ
อาชิงาระ ฮากุโระ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ

3-2 「キス島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A อายานามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ
คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อายานามิ อิโซนามิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ สุซุคาเซะ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ
คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
E ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ สุซุคาเซะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ
นาการะ นาโทริ ยูระ เซนได
นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ จุนโย โชโฮ โซริว คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
F ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ
ชิคินามิ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ อาราเระ
คาเงโร ชิรานุอิ
คิตาคามิ ทามะ คิโสะ อิสุซุ
ยูระ เซนได จินซือ
โมกามิ อาชิงาระ ฮากุโระ มายะ
โจไค จิคุมะ
จิโตเสะ ฮิโย โซริว มุทสึ ฮิวงะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ ฟุโซ
ยามาชิโระ
H
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
คาเงโร คุโรชิโอะ นากานามิ ยาโยอิ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อาคากิ คากะ โซริว อิ-168 นางาโตะ มุทสึ อิเสะ
ฮิวงะ คองโก ฮิเอย์
ฮารุนะ คิริชิมะ ฟุโซ
ยามาชิโระ

3-3 「アルフォンシーノ方面」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ไมคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ
นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ
นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ชิมะคาเซะ มิยูกิ มุราคุโมะ ชิคินามิ
อาซาชิโอะ โอชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ไมคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ อิสุซุ ยูระ
เซนได นากะ
โมกามิ เมียวโค อาชิงาระ ฮากุโระ
โจไค โทเนะ
จิโยดะ ฮิโย จุนโย อิ-168 มุทสึ อิเสะ คองโก
ฟุโซ
D ชิมะคาเซะ มิยูกิ อิโซนามิ มิจิชิโอะ
คาสุมิ คาเงโร ไมคาเซะ
โอย คิโสะ อิสุซุ นาโทริ
ยูระ นากะ
โมกามิ นาจิ อาชิงาระ ทาคาโอะ
อาตาโกะ มายะ โจไค จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฟุโซ
E ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ
อาซาชิโอะ โอชิโอะ อาราชิโอะ คาสุมิ
อาราเระ คาเงโร ไมคาเซะ ชิรานุอิ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ อิสุซุ
เซนได นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
G
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
คาเงโร คุโรชิโอะ ไมคาเซะ ยาโยอิ ยามากุโมะ
เซนได โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว อิ-168
อิ-58
นางาโตะ มุทสึ อิเสะ
ฮิวงะ คองโก ฮิเอย์
ฮารุนะ คิริชิมะ ฟุโซ
ยามาชิโระ
I ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ ชิคินามิ
อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ไมคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ อิสุซุ นาโทริ
ยูระ เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮารุนะ ฟุโซ
ยามาชิโระ

3-4 「北方海域全域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ชิมะคาเซะ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราเระ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ
ไมคาเซะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คิโสะ นาโทริ ยูระ จินซือ
นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
B ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ อาซาชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ คุโรชิโอะ
โอย เทนริว ทัตสึตะ คิโสะ
ยูระ นากะ
นาจิ อาชิงาระ อาตาโกะ มายะ
จิคุมะ
จิโยดะ จุนโย คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ
D ชิมะคาเซะ คาเงโร โอชิโอะ ทัตสึตะ เซนได จินซือ โมกามิ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
จิคุมะ
จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คากะ ฮิริว มุทสึ คองโก ฮิเอย์
คิริชิมะ ฟุโซ
E
บอส
ยูกิคาเซะ มุราคุโมะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
คาเงโร คุโรชิโอะ ฮัทสึคาเซะ อุซึกิ
คิตาคามิ เทนริว โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว อิ-168
อิ-58
ไทเก นางาโตะ มุทสึ อิเสะ
ฮิวงะ คองโก ฮิเอย์
ฮารุนะ คิริชิมะ ฟุโซ
ยามาชิโระ
F ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
ชิคินามิ โอชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ จินซือ
นากะ
โมกามิ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค โทเนะ
จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H ชิมะคาเซะ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ อาซาชิโอะ คาสุมิ ชิรานุอิ
คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ ทัตสึตะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ นากะ
โมกามิ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย ริวโจ โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ
I ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ อาราชิโอะ
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค ฮากุโระ ทาคาโอะ
อาตาโกะ โจไค จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ ฮิวงะ คองโก
ฮารุนะ คิริชิมะ ฟุโซ
J ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค มายะ
โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
L ชิมะคาเซะ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ
อิโซนามิ ชิคินามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
N ชิมะคาเซะ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ
อายานามิ อาซาชิโอะ โอชิโอะ อาราเระ
คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
อิสุซุ ยูระ จินซือ นากะ
โมกามิ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ

3-5 【Extra Operation】 「北方AL海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ทามะ คิโสะ นาจิ ทาคาโอะ มายะ คินุกาสะ ริวโจ จุนโย
B อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ทามะ คิโสะ คินุ อาบุคุมะ นาจิ ทาคาโอะ มายะ คินุกาสะ ริวโจ จุนโย
C อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ
ทามะ คิโสะ คินุ อาบุคุมะ นาจิ ทาคาโอะ มายะ ริวโจ จุนโย อิ-19 อิ-168 อิ-58
E ซาซานามิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ อุชิโอะ ทามะ คิโสะ มายะ จุนโย
F
โฮปโปเซย์กิ ฮิเมะ
อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ ทานิคาเซะ
ทามะ คิโสะ คินุ อาบุคุมะ นาจิ ทาคาโอะ มายะ ริวโจ จุนโย อิ-19 อิ-168 อิ-58 อิ-8 มารุยุ อาคาชิ
G อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ วาคาบะ ทานิคาเซะ
ทามะ คิโสะ คินุ อาบุคุมะ นาจิ ทาคาโอะ มายะ ริวโจ จุนโย อิ-19 อิ-168 อิ-8
K
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ ฟุบุกิ อายานามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ นางาสึกิ ฟุมิสึกิ คิคุสึกิ
โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ อาคัทสึกิ เนโนฮิ
อากิกุโมะ นากานามิ ทานิคาเซะ ฮามะคาเซะ อามัทสึคาเซะ
ยามากุโมะ คาซากุโมะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ
คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-19 อิ-168 อิ-58 อิ-8 อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

World 4 「西方海域」

4-1 「ジャム島攻略作戦」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ มุราคุโมะ อายานามิ ชิคินามิ
ฟุมิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
B ฟุบุกิ มุราคุโมะ อายานามิ ชิคินามิ
ฟุมิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ อาราชิโอะ
โอชิโอะ ชิรานุอิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
C ฟุบุกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ
ชิคินามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ คาโกะ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิ-168 คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
D
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ ยาโยอิ ยูกุโมะ อุระนามิ คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
คินุ อาบุคุมะ ยูบาริ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว อิ-168 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
E ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ
ชิคินามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คากะ โซริว ฮิริว มุทสึ อิเสะ คองโก
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
G มุราคุโมะ ชิคินามิ ฟุมิสึกิ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ
โอชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ อิสุซุ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ จุนโย คากะ โซริว มุทสึ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H ฟุบุกิ ชิรายูกิ มุราคุโมะ ชิคินามิ
อาคัทสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ จุนโย โชโฮ โซริว คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
I ฟุบุกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ
ฟุมิสึกิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ

4-2 「カレー洋制圧戦」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
อิโซนามิ มุทสึกิ คิซารากิ อาคัทสึกิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ยูกุโมะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ
มิยูกิ คิซารากิ อาคัทสึกิ
สุซุคาเซะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ อาโอบะ
นาจิ ฮากุโระ ทาคาโอะ มายะ
ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
D
บอส
ยูกิคาเซะ ชิมะคาเซะ ยูกุโมะ ยาโยอิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
คินุ อาบุคุมะ ยูบาริ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ ซุยโฮ
อาคากิ คากะ
โซริว ฮิริว
อิ-168
อิ-58
มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อายานามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ชิราสึยุ มุราซาเมะ
ยูดาจิ คาเงโร คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
คากะ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ
อิโซนามิ มุทสึกิ คิซารากิ อาคัทสึกิ
ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คากะ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I ฟุบุกิ ชิรายูกิ มิยูกิ อิโซนามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซามิดาเระ
สุซุคาเซะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย
จุนโย โชโฮ
คากะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

4-3 「リランカ島空襲」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ อินาซึมะ
ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ
คาเงโร
คิตาคามิ ทัตสึตะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ฮิบิกิ ชิราสึยุ มุราซาเมะ
ยูดาจิ โอชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย โชโฮ
โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ฮัทสึยูกิ อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ
ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ชิราสึยุ
ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ คาเงโร
คุโรชิโอะ ชิรานุอิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
G ชิมะคาเซะ อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ
อินาซึมะ อิคาซึจิ ชิราสึยุ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ คาเงโร คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โทเนะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ จุนโย โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ
H อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิกุเระ ยูดาจิ คาเงโร
เทนริว ทามะ คิโสะ
นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
จิโตเสะ โฮโช ริวโจ จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ยามาชิโระ ฟุโซ
I
บอส
ชิมะคาเซะ มากิกุโมะ ยาโยอิ อุระคาเซะ ยูกิคาเซะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
คินุ อาบุคุมะ ยูบาริ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ มิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ ซุยโฮ
อาคากิ คากะ โซริว อิ-58 มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
J อายานามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ
อินาซึมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ
คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ชิรายูกิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
K อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ คาเงโร คุโรชิโอะ
ชิรานุอิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ ทามะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
M อายานามิ ชิคินามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ
อิคาซึจิ อินาซึมะ ชิราสึยุ ชิกุเระ
มุราซาเมะ ยูดาจิ คาเงโร ชิรานุอิ
โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คิโสะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ โซริว อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ

4-4 「カスガダマ沖海戦」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ
มุทสึกิ คิซารากิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ
ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C ฮัทสึยูกิ มิยูกิ ชิคินามิ อิโซนามิ
มุทสึกิ สุซุคาเซะ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ มากิกุโมะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ นาโทริ ยูระ
เซนได นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ อาโอบะ
เมียวโค อาชิงาระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ฮัทสึยูกิ อิโซนามิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ อาโอบะ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
G ฮัทสึยูกิ มิยูกิ ชิคินามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ
โอชิโอะ อาราชิโอะ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H
บอส
(ปกติ)
ยูกิคาเซะ นากานามิ อุซึกิ ซามิดาเระ ฮามะคาเซะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ
เซนได จินซือ นากะ
คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ ซุยโฮ
อาคากิ คากะ
โชคาคุ ซุยคาคุ
ไทเก นางาโตะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H
บอส
(ร่างสุดท้าย)
นากานามิ อุซึกิ ฮามะคาเซะ โอย คิตาคามิ ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย โชโฮ
ซุยโฮ
อาคากิ คากะ
โชคาคุ ซุยคาคุ
ไทเก นางาโตะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H
บอส
(หลังระเบิดเกจแล้ว)
นากานามิ อุซึกิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ ซุยโฮ
อาคากิ คากะ
โชคาคุ ซุยคาคุ
ไทเก นางาโตะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I ฮัทสึยูกิ ชิคินามิ มุทสึกิ ซามิดาเระ
สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ ทัตสึตะ
ทามะ ยูระ
เซนได จินซือ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ โทเนะ
จิโยดะ ริวโจ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
J ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ มุทสึกิ
คิซารากิ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ โอชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ
คิตาคามิ เทนริว
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

4-5 【Extra Operation】 「深海東洋艦隊漸減作戦」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
C ฟุบุกิ ชิรายูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ชิคินามิ นาโทริ อิสุซุ เซนได จินซือ นากะ มายะ โจไค โฮโช โชโฮ
D อายานามิ อินาซึมะ ฮัทสึฮารุ
E อาคัทสึกิ ฮัทสึยูกิ
F ชิรายูกิ มุราคุโมะ อายานามิ อาคัทสึกิ โฮโช โชโฮ คากะ
H อิโซนามิ มุราคุโมะ อายานามิ อาคัทสึกิ อินาซึมะ ชิคินามิ ทามะ ยูระ นาการะ จินซือ คาโกะ อาโอบะ คินุกาสะ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โฮโช ยามาชิโระ
I ฟุบุกิ ชิรายูกิ มิยูกิ ฮัทสึยูกิ อายานามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ Z1 ลิเบ็ซซิโอ นาโทริ ยูระ นาการะ เซนได จินซือ คิโสะ ฟุรุทากะ คาโกะ คินุกาสะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โมกามิ โทเนะ จิคุมะ โฮโช โชโฮ อิ-8 ฟุโซ ยามาชิโระ
คองโก ฮารุนะ คิริชิมะ
J ชิรายูกิ มุราคุโมะ ฮัทสึยูกิ อายานามิ อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อินาซึมะ ลิเบ็ซซิโอ นาการะ ทามะ คุมะ อิสุซุ จินซือ คิโสะ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ คินุกาสะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ โฮโช โชโฮ อิ-8 คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
M
บอส
มิคาสึกิ คาเงโร ชิรานุอิ ฮายาชิโมะ คิโยชิโมะ อาซาชิโมะ ไมคาเซะ โนวากิ คิตาคามิ ทามะ คุมะ นาโทริ ยูระ นาการะ อิสุซุ เซนได จินซือ นากะ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ คินุกาสะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โมกามิ มิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ โทเนะ จิคุมะ โชโฮ ฮิโย จุนโย ริวโจ คากะ มารุยุ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ

World 5  「南方海域」

5-1 「南方海域前面」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A มุราคุโมะ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ ฮัทสึฮารุ ชิราสึยุ
โอย คิตาคามิ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D มุราคุโมะ คิซารากิ ซัทสึกิ นางาสึกิ
โมจิสึกิ ฮัทสึฮารุ ชิราสึยุ ชิกุเระ ยูดาจิ
โอย คิตาคามิ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ยามาชิโระ
E มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ โมจิสึกิ ฮัทสึฮารุ มุราซาเมะ
โอย ทามะ คิโสะ
อิสุซุ ยูระ นากะ
คาโกะ อาโอบะ เมียวโค ฮากุโระ
มายะ โจไค จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ จุนโย โชโฮ ฮิริว คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ยามาชิโระ
F มุราคุโมะ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
ฮัทสึฮารุ ชิราสึยุ ชิกุเระ ยูดาจิ
โอย คิตาคามิ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
จิโตเสะ จิโยดะ จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
H มุราคุโมะ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ
ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ ฮัทสึฮารุ ชิราสึยุ มุราซาเมะ ยูดาจิ
โอย คิตาคามิ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
I
บอส
ชิมะคาเซะ อากิกุโมะ ยูกุโมะ นากานามิ
อุซึกิ ยาโยอิ ฮามะคาเซะ อุระนามิ
คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได คินุ อาบุคุมะ
โมกามิ คาโกะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย
โชโฮ
คากะ
โซริว โชคาคุ
อิ-168 อิ-58 อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

5-2 「珊瑚諸島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ อากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
B อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ คาสุมิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ไมคาเซะ อากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
C อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ อากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D
บอส
(ปกติ)
ชิมะคาเซะ ยูกิคาเซะ ฮัทสึฮารุ อากิกุโมะ ยูกุโมะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ มิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว ซุยคาคุ อิ-58 ไทเก มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D
บอส
(ร่างสุดท้าย)
ยูกิคาเซะ ไมคาเซะ อากิกุโมะ ยูกุโมะ มากิกุโมะ ฮามะคาเซะ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ มิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว ซุยคาคุ อิ-58 ไทเก มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
D
บอส
(หลังระเบิดเกจแล้ว)
ยูกิคาเซะ สุซุคาเซะ ไมคาเซะ อากิกุโมะ ยูกุโมะ มากิกุโมะ ฮามะคาเซะ โอย คิตาคามิ เทนริว
คุมะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ มิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว ซุยคาคุ อิ-58 ไทเก มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ซามิดาเระ อาซาชิโอะ
มิจิชิโอะ คาสุมิ ชิรานุอิ คุโรชิโอะ อากิกุโมะ
โอย เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ นาโทริ
จินซือ นากะ
โมกามิ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ เมียวโค อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ โจไค จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
G อาคัทสึกิ ฮิบิกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ
มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ อากิกุโมะ
เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I อิคาซึจิ มิจิชิโอะ สุซุคาเซะ คาสุมิ ชิรานุอิ อากิกุโมะ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย จุนโย โชโฮ คองโก ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ
J อินาซึมะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ
อาราชิโอะ คาสุมิ คาเงโร คุโรชิโอะ อากิกุโมะ
ทัตสึตะ ทามะ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
อาตาโกะ มายะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

5-3 「サブ島沖海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
B อายานามิ ชิคินามิ ซาซานามิ ฮัทสึฮารุ ยูดาจิ เทนริว คุมะ คิโสะ
จินซือ ยูบาริ
เมียวโค อาชิงาระ
อาตาโกะ โทเนะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ จุนโย โชโฮ ฮิวงะ ฮิเอย์ คิริชิมะ ฟุโซ
C ฟุบุกิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ อาเคโบโนะ ซาซานามิ ฮัทสึฮารุ ยูดาจิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาสุมิ อากิกุโมะ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ ฮิเอย์ คิริชิมะ ฟุโซ ยามาชิโระ
D ฟุบุกิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ อาเคโบโนะ ซาซานามิ ฮัทสึฮารุ ยูดาจิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาสุมิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ ฮิโย โชโฮ อิ-168 อิเสะ ฮิวงะ
ฮิเอย์ คิริชิมะ
ฟุโซ
E มุทสึกิ คิซารากิ ฮัทสึฮารุ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ คาสุมิ เทนริว ทัตสึตะ คุมะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
นากะ ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
ฮากุโระ มายะ โจไค
จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ จุนโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฮิเอย์ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
F ชิคินามิ อาเคโบโนะ ซาซานามิ ยูดาจิ มิจิชิโอะ คาสุมิ เทนริว ทัตสึตะ คุมะ คิโสะ
อิสุซุ ยูระ
จินซือ นากะ ยูบาริ
ฟุรุทากะ อาโอบะ เมียวโค
ทาคาโอะ อาตาโกะ โจไค
โทเนะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ฮิโย โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ
ฮิเอย์ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
J ฟุบุกิ อายานามิ คิซารากิ อาเคโบโนะ ซาซานามิ ฮัทสึฮารุ อาราชิโอะ คาสุมิ ทัตสึตะ ทามะ คิโสะ
อิสุซุ นาโทริ ยูระ
นากะ ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ อาโอบะ นาจิ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ จิโยดะ ริวโจ โชโฮ อิเสะ ฮิวงะ คิริชิมะ
K
บอส
ยูดาจิ อากิกุโมะ ยูกุโมะ นากานามิ อุซึกิ ยาโยอิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
คุมะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ
ยูระ เซนได ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ สึซึยะ
จิโตเสะ จิโยดะ มิซุโฮะ โฮโช ริวโจ
ฮิโย จุนโย โชโฮ
อาคากิ คากะ
โซริว ฮิริว
โชคาคุ ซุยคาคุ
อิ-168 อิ-58 อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

5-4 「サーモン海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ มิคาสึกิ
โมจิสึกิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร มากิกุโมะ
เทนริว
นาการะ อิสุซุ ยูระ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
F ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ มุทสึกิ โมจิสึกิ มิคาสึกิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ
ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร คุโรชิโอะ นากานามิ
เทนริว นาการะ ยูระ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
G มิคาสึกิ ยูดาจิ มากิกุโมะ นากานามิ นาการะ เซนได ฟุรุทากะ อาโอบะ ฮากุโระ
มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จุนโย ฮิเอย์ คิริชิมะ
G มิคาสึกิ ยูดาจิ มากิกุโมะ นากานามิ นาการะ เซนได ฟุรุทากะ อาโอบะ ฮากุโระ
มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ จุนโย ฮิเอย์ คิริชิมะ
H ฟุบุกิ มุราคุโมะ อายานามิ มุทสึกิ ซัทสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ
อาคัทสึกิ อิคาซึจิ ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร คุโรชิโอะ มากิกุโมะ นากานามิ
เทนริว
นาการะ อิสุซุ ยูระ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ สึซึยะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
I ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ มิคาสึกิ
อาคัทสึกิ อินาซึมะ ยูดาจิ ซามิดาเระ คาเงโร คุโรชิโอะ นากานามิ
นาการะ อิสุซุ
เซนได
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย คิริชิมะ
K มุทสึกิ โมจิสึกิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร คุโรชิโอะ นาการะ อิสุซุ ยูระ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค โจไค
ริวโจ จุนโย
N ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ ซัทสึกิ โมจิสึกิ มิคาสึกิ อิคาซึจิ
ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร มากิกุโมะ นากานามิ
เทนริว นาการะ อิสุซุ
เซนได จินซือ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
คินุกาสะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
O
บอส
ยูกิคาเซะ ฟุบุกิ ฮัทสึยูกิ มุราคุโมะ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ ซัทสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาคัทสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
ยูดาจิ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ คาเงโร คุโรชิโอะ อากิกุโมะ ยูกุโมะ มากิกุโมะ นากานามิ ยาโยอิ อุซึกิ ฮามะคาเซะ
เทนริว นาการะ อิสุซุ
เซนได จินซือ ยูบาริ อากาโนะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ คินุกาสะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ จุนโย ซุยโฮ โชคาคุ ซุยคาคุ อิ-19 อิ-58 มุทสึ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ

5-5 【Extra Operation】 「サーモン海域北方」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ เนโนฮิ
ชิราสึยุ ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร ชิรานุอิ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
B อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ อิคาซึจิ อินาซึมะ
เนโนฮิ ชิราสึยุ ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร ชิรานุอิ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
C ชิราสึยุ
D อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ
ชิราสึยุ ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
E อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ ชิราสึยุ ชิกุเระ
สุซุคาเซะ คาเงโร ไมคาเซะ อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
F อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ ชิราสึยุ
ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
G อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ ชิราสึยุ
ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร ไมคาเซะ อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
H อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ ชิราสึยุ
ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร ไมคาเซะ อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
K
M อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ ชิราสึยุ
ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโร อากิกุโมะ มากิกุโมะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ
จิโตเสะ ริวโจ ฮิเอย์ คิริชิมะ
N
บอส
ยูกิคาเซะ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ โมจิสึกิ
อิคาซึจิ ชิราสึยุ ชิกุเระ สุซุคาเซะ คาเงโ
ฮัทสึคาเซะ อากิกุโมะ มากิกุโมะ อุซึกิ ยาโยอิ ฮามะคาเซะ
นาการะ ยูระ จินซือ เมียวโค ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ ริวโจ โชคาคุ ซุยคาคุ อิ-19 ไทเก นางาโตะ มุทสึ ฮิเอย์ คิริชิมะ

World 6  「中部海域」

6-1 「中部海域哨戒線」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
B อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ คินุ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
ฮิโย จุนโย อิ-168
C อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
คิโสะ นาการะ นาโทริ ยูระ
จินซือ นากะ
ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ โจไค
ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-168 คิริชิมะ
D อายานามิ ชิคินามิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
จิคุมะ คุมาโนะ
ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-19 อิ-168 คองโก
F อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ
คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ซามิดาเระ สุซุคาเซะ
คิโสะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
จิคุมะ
ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ อิ-19 อิ-168 อิ-58 อิ-8 คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
H
คูโบเซย์กิ โอนิ
อายานามิ คิซารากิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ
มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ อุชิโอะ ซามิดาเระ
คิโสะ อิสุซุ ยูระ โมกามิ คาโกะ อาโอบะ ฟุรุทากะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
มายะ
ฮิโย โชโฮ อิ-19 อิ-168 อิ-58 มารุยุ อิ-401 คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ
J ซามิดาเระ นาโทริ คาโกะ โชโฮ ฮิเอย์
K
บอส
ยูกิคาเซะ มากิกุโมะ นากานามิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ
นาการะ นาโทริ
เซนได จินซือ นากะ
คินุ ยูบาริ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค อาชิงาระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ
สึซึยะ คุมาโนะ
จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ โซริว ฮิริว อิ-19 อิ-168 อิ-58 อิ-8 มารุยุ นางาโตะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

6-2 「MS諸島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A มุราคุโมะ อิโซนามิ เนโนฮิ โอชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ จินซือ คาโกะ อาโอบะ อาชิงาระ มายะ จุนโย
B ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
ฮิโย จุนโย โชโฮ
E ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ อิโซนามิ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ทาคาโอะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ
ฮิโย จุนโย โชโฮ
G ฮัทสึฮารุ อาซาชิโอะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ
โมกามิ อาชิงาระ อาตาโกะ จิคุมะ คุมาโนะ ฮิโย
H ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ ฮัทสึฮารุ
เนโนฮิ วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ ยูกุโมะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
คินุกาสะ
ฮิโย โชโฮ อาคาชิ มุทสึ อิเสะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
I ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ ฮัทสึฮารุ เนโนฮิ
วาคาบะ ฮัทสึชิโมะ อาซาชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ อาราเระ คาสุมิ ยูกุโมะ
นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ
เซนได จินซือ นากะ คินุ
โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค
โทเนะ จิคุมะ สึซึยะ คุมาโนะ
คินุกาสะ
ฮิโย จุนโย โชโฮ อาคาชิ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
ฟุโซ ยามาชิโระ
K
บอส
ชิมะคาเซะ คาสุมิ ยูกุโมะ มากิกุโมะ ฮามะคาเซะ อุระนามิ โอย นาการะ อิสุซุ
เซนได จินซือ นากะ
คินุ ยูบาริ
ยาฮากิ ซาคาวะ
โมกามิ อาโอบะ
เมียวโค นาจิ อาชิงาระ
ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ
โทเนะ คินุกาสะ สึซึยะ คุมาโนะ
จิโตเสะ จิโยดะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ โชคาคุ ซุยคาคุ อิ-19 อิ-168 มารุยุ นางาโตะ มุทสึ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
ฟุโซ ยามาชิโระ

6-3 「グアノ環礁沖海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
B มุทสึกิ มิคาสึกิ โอโบโระ อุชิโอะ
C ฟุมิสึกิ คิคุสึกิ ซาซานามิ
D มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาเคโบโนะ โอโบโระ อุชิโอะ ซาซานามิ เทนริว ทัตสึตะ คุมะ ทามะ คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ มายะ โจไค
E มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาเคโบโนะ โอโบโระ อุชิโอะ ซาซานามิ โอย คิตาคามิ เทนริว ทัตสึตะ คุมะ ทามะ คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ อิ-19 คาโทริ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
F มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ อาเคโบโนะ โอโบโระ อุชิโอะ ซาซานามิ โอย เทนริว ทัตสึตะ คุมะ ทามะ คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ คินุกาสะ อิ-19 คาโทริ อิเสะ ฮิวงะ
ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ
J
บอส
มุทสึกิ ซัทสึกิ โอโบโระ อุชิโอะ วาคาบะ ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ อาซาชิโอะ มิจิชิโอะ อาราชิโอะ คาสุมิ คาเงโร ชิรานุอิ คุโรชิโอะ ฮารุซาเมะ คิตาคามิ คุมะ ทามะ คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ อาบุคุมะ ยูบาริ โอโยโดะ โนชิโระ โมกามิ ฟุรุทากะ คาโกะ อาโอบะ เมียวโค นาจิ อาชิงาระ ฮากุโระ ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ จิคุมะ คินุกาสะ สึซึยะ คุมาโนะ ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ ซุยโฮ โชคาคุ ซุยคาคุ อุนริว อิ-19 อิ-168 อิ-58 คาโทริ อิเสะ ฮิวงะ
คองโก ฮิเอย์ ฮารุนะ คิริชิมะ

6-4 「中部北海域ピーコック島沖」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A
B
C ชิกุเระ ซามิดาเระ มุทสึกิ ทานิคาเซะ อุระคาเซะ ยูบาริ อาโอบะ คินุกาสะ อากิสึชิมะ โซริว ฮิริว
E ซัทสึกิ คิคุสึกิ
H มุทสึกิ คิซารากิ คิคุสึกิ ยูบาริ
J มุราซาเมะ คิซารากิ ฟุมิสึกิ โมจิสึกิ ทานิคาเซะ อุระคาเซะ ยูบาริ ฟุรุทากะ คาโกะ จิคุมะ คินุกาสะ โซริว
K คิซารากิ ซัทสึกิ โมจิสึกิ
L มุราซาเมะ โมจิสึกิ ทานิคาเซะ ยูบาริ อากิสึชิมะ มิซุโฮะ โซริว ฮิริว
M
N บอส ซาซานามิ เนโนฮิ ฮัทสึชิโมะ คิซารากิ อากิกุโมะ มากิกุโมะ ยาโยอิ ทานิคาเซะ โทคิทสึคาเซะ อาซากุโมะ ยามากุโมะ นากะ ยูบาริ โมกามิ มายะ จิโตเสะ โซริว ฮิริว ฮายาซุย นางาโตะ มุทสึ คองโก คิริชิมะ

6-5 「KW環礁沖海域」

แผนที่
โหนด เรือพิฆาต เรือลาดตระเวนเบา เรือลาดตระเวนหนัก เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล เรือบรรทุกเครื่องบินเบา เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน เรือดำน้ำ เรือประเภทอื่นๆ เรือประจัญบาน
A ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ชิราสึยุ ชิกุเระ อิสุซุ นาโทริ จินซือ นากะ
B
C ฟุบุกิ ชิรายูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ อากิกุโมะ คุมะ ทามะ คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย
D ฟุบุกิ ชิรายูกิ ฮัทสึยูกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ ชิคินามิ มุทสึกิ คิซารากิ ซัทสึกิ ฟุมิสึกิ นางาสึกิ คิคุสึกิ มิคาสึกิ โมจิสึกิ โอโบโระ อาเคโบโนะ ซาซานามิ อุชิโอะ ชิราสึยุ ชิกุเระ มุราซาเมะ ยูดาจิ อากิกุโมะ คุมะ ทามะ คิตาคามิ โอย คิโสะ นาการะ อิสุซุ นาโทริ ยูระ เซนได จินซือ นากะ คินุ อาบุคุมะ โฮโช ริวโจ ฮิโย จุนโย โชโฮ
E
F
G
H
I
J
M บอส ฟุบุกิ มิยูกิ มุราคุโมะ อิโซนามิ อายานามิ มุทสึกิ คิซารากิ อาคัทสึกิ ฮัทสึฮารุ ชิราสึยุ อาซาชิโอะ คาเงโร ไมคาเซะ อากิกุโมะ ยูกุโมะ มากิกุโมะ นากานามิ ฮารุซาเมะ โนวากิ อาซาชิโมะ อุมิคาเซะ คาวาคาเซะ ทาคานามิ โอกินามิ Z1 ทัตสึตะ คินุ อาบุคุมะ ยูบาริ ฟุรุทากะ อาโอบะ เมียวโค ทาคาโอะ อาตาโกะ มายะ โจไค โทเนะ คินุกาสะ สึซึยะ อาคากิ คากะ โชคาคุ ซุยคาคุ อิ-168 คาชิมะ นางาโตะ มุทสึ ฮารุนะ คิริชิมะ

เรือแรร์ที่ดรอป

ตัวหนังสือสีแดงคือโหนดบอส อัพเดตเมื่อวันที่ 18/03/2017

No. ชื่อ ด่านที่ดรอป หมายเหตุ
001 นางาโตะ 2-4-J, 3-2-H, 3-3-G, 3-4-E, 4-4-H, 5-5-N, 6-1-K, 6-2-K, 6-5-M
002 มุทสึ 2-4-J, 3-1-E, 3-2-H, 3-3(ทุกโหนด), 3-4(ทุกโหนด), 4-1-D, 4-1-G, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-2-D, 5-4-O, 5-5-N, 6-1-K, 6-2-K, 6-5-M
005 ยูกิคาเซะ 2-4-J, 3-1-E, 3-2-H, 3-3-G, 3-4-E, 4-1-D, 4-2-D, 4-4-H, 5-2-D, 5-4-O, 5-5-N, 6-1-K
006 อาคากิ 2-3-G, 2-4-J, 3-1-C, 3-1-E, 3-2-H, 3-3-G, 3-4-E, 4-1-D, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-2-D, 5-3-K, 6-5-M
009 ฮิริว 2-3-G, 2-5-L, 3-1-E, 3-3-G, 3-4(ทุกโหนด), 4-1-D, 4-2-D, 5-2-D, 6-1-K
010 ชิมะคาเซะ 2-4(ทุกโหนด), 3-2-H, 3-3(ทุกโหนด), 3-4(ทุกโหนด), 4-1-D, 4-2-D, 4-3-I, 5-1-I, 6-2-K
106 โชคาคุ 4-4-H, 5-1-I, 5-3-K, 5-4-O, 6-2-K, 6-3-J
107 ซุยคาคุ 4-4-H, 5-2-D, 5-3-K, 5-4-O, 6-2-K, 6-3-J
109 คินุ 2-5-L, 3-1-E, 4-1-C, 4-1-D, 4-1-I, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-1-I, 6-5-M
110 อาบุคุมะ 1-2-B, 2-5-J, 2-5-L, 3-5-B, 3-5-C, 3-5-F, 3-5-G, 4-1-D, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-1-I, 6-3-J, 6-5-M
111 ยูบาริ 1-2-B, 1-3-G, 1-4-I, 4-1-D, 4-2-D, 4-3-I, 5-2-D, 5-3(ทุกโหนด), 5-4-O, 6-3-J, 6-3-J, 6-4-C, 6-4-H, 6-4-J, 6-4-L, 6-4-N, 6-5-M
112 ซุยโฮ 2-5-L, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-2-D, 5-4-O, 6-1-K, 6-2-K, 6-3-J
116 มิคุมะ 4-3-I, 4-5-M, 5-2-D สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
118 ฮัทสึคาเซะ 3-4-E, 5-5-N ดรอปเท่านั้น
119 ไมคาเซะ 3-3(ทุกโหนด), 4-5-M, 5-2-D, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
120 คินุกาสะ 1-3-G, 1-4-F, 2-5-D, 2-5-E, 2-5-I, 2-5-J, 2-5-L, 3-3-G, 3-4-E, 3-5-A, 3-5-B, 4-3-I, 4-4-H, 4-5-H, 4-5-I, 4-5-J, 4-5-M, 5-1-I, 5-2-D, 5-3(ทุกโหนด), 5-4-A, 5-4-H, 5-4-O, 6-1-K, 6-2-H, 6-2-I, 6-2-K, 6-3-E, 6-3-F, 6-3-J, 6-5-M
123 อิ-19 1-5-C, 1-5-D, 1-5-I, 2-5-L, 3-5-C, 3-5-F, 3-5-G, 3-5-K, 5-4-O, 5-5-N, 6-1-D, 6-1-F, 6-1-H, 6-1-K, 6-2-K, 6-3-E, 6-3-F, 6-3-J ดรอปเท่านั้น
124 สึซึยะ 2-5-L, 5-3-K, 5-4-O, 5-5-E, 5-5-G, 6-1-K, 6-2-H, 6-2-I, 6-2-K, 6-3-J
125 คุมาโนะ 2-5-L, 5-4-O, 5-5-E, 5-5-G, 6-1-K, 6-2-G, 6-2-H, 6-2-I, 6-2-K, 6-3-J
126 อิ-168 1-5-C, 1-5-D, 1-5-F, 1-5-G, 1-5-I, 2-3-G, 2-4-J, 2-5-L, 3-1-E, 3-2-H, 3-3(ทุกโหนด), 3-4-E, 3-4-J, 3-5-C, 3-5-F, 3-5-G, 3-5-K, 4-1-C, 4-1-D, 4-2-D, 5-1-I, 5-3-D, 5-3-K, 6-1-B, 6-1-C, 6-1-D, 6-1-F, 6-1-H, 6-1-K, 6-3-J
127 อิ-58 1-5-C, 1-5-D, 1-5-F, 1-5-G, 1-5-I, 2-5-L, 3-3-G, 3-4-E, 3-5-C, 3-5-F, 3-5-K, 4-2-D, 5-1-I, 5-2-D, 5-3-K, 5-4-O, 6-1-F, 6-1-H, 6-1-K, 6-3-J
128 อิ-8 1-5-I, 3-5-F, 3-5-G, 3-5-K, 6-1-F, 6-1-K
132 อากิกุโมะ 3-5-K, 5-1-I, 5-2(ทุกโหนด), 5-3-K, 5-4-O, 5-5-N, 6-5-M
133 ยูกุโมะ 2-5-L, 4-2-D, 5-1-I, 5-2-D, 5-3-K, 5-4-O, 6-2-K, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
134 มากิกุโมะ 1-4-F, 2-3-G, 2-5-L, 4-3-I, 5-2-D, 5-4-H, 5-4-O, 5-5-N, 6-1-K, 6-2-K, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
135 นากานามิ 3-2-H, 3-5-K, 4-4-H, 5-1-I, 5-3-K, 5-4-H, 5-4-O, 6-1-K, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
137 อากาโนะ 5-4-O สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
138 โนชิโระ 6-3-J สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
139 ยาฮากิ 6-2-K สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
140 ซาคาวะ 6-2-K ดรอปเท่านั้น
154 คาโทริ 6-3-E, 6-3-F, 6-3-J ดรอปเท่านั้น
155 อิ-401 6-1-H สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
163 มารุยุ 3-5-F, 4-5-M, 6-1-H, 6-1-K, 6-2-K สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
164 ยาโยอิ 2-2-F, 2-4-J, 2-5-L, 3-2-H, 3-3-G, 4-2-D, 4-3-I, 4-4-H, 5-1-I, 5-4-O, 5-5-N
165 อุซึกิ 2-5-L, 3-4-E, 4-4-H, 5-1-I, 5-3-K, 5-4-O, 5-5-N ดรอปเท่านั้น
168 อุระคาเซะ 1-6-B, 2-4-J, 2-5-L, 4-2-D, 4-3-H ดรอปเท่านั้น
169 ทานิคาเซะ 3-5-F, 3-5-G, 3-5-K ดรอปเท่านั้น
170 ฮามะคาเซะ 1-6-B, 2-2-F, 2-4-J, 2-5-D, 2-5-E, 2-5-I, 2-5-J, 2-5-L, 3-3-G, 3-5-K, 4-4-H, โหนดบอสใน World 5 ทั้งหมด, 6-2-K ดรอปเท่านั้น
174 Z1 4-5-I, 6-5-M
181 อามัทสึคาเซะ 3-5-K ดรอปเท่านั้น
182 อาคาชิ 2-5-L[2], 3-5-F, 6-2-H, 6-2-I ดรอปเท่านั้น
183 โอโยโดะ 1-6-B, 6-3-J ดรอปเท่านั้น
184 ไทเก 2-4-J, 2-5-L, 3-4-E, 4-4-H, 5-2-D, 5-5-N, 6-1-K ดรอปเท่านั้น
186 โทคิทสึคาเซะ 6-4-N ดรอปเท่านั้น
201 อุนริว 6-3-J ดรอปเท่านั้น
205 ฮารุซาเมะ 6-3-J, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
209 ฮายาชิโมะ 4-5-M ดรอปเท่านั้น
210 คิโยชิโมะ 4-5-M ดรอปเท่านั้น
213 อาซากุโมะ 1-6-B, 6-4-N ดรอปเท่านั้น
214 ยามากุโมะ 2-4-J, 3-3-G, 3-5-K, 5-3-K, 6-4-N ดรอปเท่านั้น
215 โนวากิ 4-5-M, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
225 อาซาชิโมะ 4-5-M, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
243 ลิเบ็ซซิโอ 4-5-I, 4-5-J ดรอปเท่านั้น
250 อากิสึชิมะ 6-4-C, 6-4-L ดรอปเท่านั้น
251 มิซุโฮะ 5-3-K, 6-4-L สร้างได้ในอู่ต่อเรือใหญ่
252 โอกินามิ 6-5-M ดรอปเท่านั้น
253 คาซากุโมะ 3-5-K ดรอปเท่านั้น
258 อุมิคาเซะ 6-5-M ดรอปเท่านั้น
259 คาวาคาเซะ 2-5-L, 6-5-M ดรอปเท่านั้น
260 ฮายาซุย 6-4-N ดรอปเท่านั้น
265 คาชิมะ 6-5-M ดรอปเท่านั้น
286 อุระนามิ 2-4-H, 2-4-P, 2-4-J, 4-1-D, 5-1-I, 6-2-K ดรอปเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. เฉพาะผู้เล่นที่ยังไม่เคยมีอาคาชิเท่านั้น
  2. เฉพาะผู้เล่นที่ยังไม่เคยมีอาคาชิเท่านั้น